M Karavan CB - Půjčovna karavanů České Budějovice
 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY


 1. obchodní podmínky upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu obytného přívěsu a taktéž předávací protokol, které jsou nedílnou součástí smlouvy o pronájmu obytného přívěsu ajsou závazné, pokud není ve smouvě dohodnuto jinak

 2. nájemce není oprávněn přenechat karavan k užívání žádné jiné třetí osobě a není oprávněn s ním provozovat jakoukoli výdělečnou činnost.

 3. Nájemce nesmí zapůjčit vozidlo k tažení obytného přívěsu jiné osobě, než která je uvedena ve smlouvě jako další řidič.

 4. Po dobu pronájmu obytného přívěsu pronajímatel nezodpovídá za zdraví škody na věcech nájemce a jím přepravovaných osob v souvislosti s používáním zapůjčeného obytného přívěsu.

 5. Předložení 2 dokladů totožnosti ( OP, ŘP nebo PAS )

 6. K tažení obytného přívěsu je zapotřebí řidičský průkaz sk. B (soupravy do 3500 kg),

           B 96 (soupravy do 4250 kg) a B+E (soupravy 4250-7500 kg)

 1. Minimální věk nájemce musí být 22 let a 3 roky praxe v řízení motorových vozidel.

 2. Minimální doba pronájmu je 2 placené dny (červenec a srpen min 7 dní). Servisní poplatek 200 Kč (u pronájmu kratšího 7 dní ).

 3. Na karavanu je zakázáno provádět jakékoliv úpravy (šroubování, vrtání, polepování atd.)

 4. Je zakázáno uvnitř obytného karavanu kouřit a používat otevřený oheň (svíčky, prskavky, atd.)

 5. Je zakázáno v obytném prostoru přívěsu převážet jízdní kola, lyže a jiné předměty, které by mohly poškodit vnitřní vybavení karavanu. Povoleno je převážet tyto předměty pouze v nákladovém prostoru a to řádně zabespečené proti poškození.(přikurtované).

 6. Je zakázáno vztupovat ve venkovní obuvi do obytného přívěsu z důvodů poškození podlahy.

           Vezměte si prosím s sebou přezůvky. ( Děkujeme za pochopení).

 1. Při neodstranitelném poškození exteriéru a interiéru účtujeme úhradu v plné výši.

 2. Je zakázáno používat chemické wc bez chemie a nepoužívat běžný toaletní papír !!!

 3. Domácí zvířata je možné umístit do obytného přívěsu pouze po domluvě.

 4. Při předčasném ukončení pronájmu z jakýchkoliv příčin se nájemné nevrací.

 5. Pronajímatel nemusí uzavřít s nájemcem smlouvu o pronájmu, a to bez udání důvodů.

 6. Při poškození obytného přívěsu v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, může pronajímatel odstoupit od rezervace bez postihu a uhrazená záloha se potom vrací v plné výši.

 7. Nájemce podpisem smlouvy o pronájmu prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou pravdivé.

 8. Nájemce hradí všechny pokuty, penále a škody jím způsobené, na kterých nenese pronajímatel vinu.

 9. Nájemce se zavazuje seznámit se s obsahem obchodních podmínek.

 10. Nájemce nese odpovědnos tza škody, které nebudou hrazeny pojistnou smlouvou v případě vlastního zavinění vzniku pojistné události.

 11. Nájemce je povinen karavan zabezpečit proti krádeži (používat zámků k zamčení dveří a zabezpečovacího zámku oje), neodpojovat přívěs na nehlídaném parkovišti a v případě poruchy jej nenechat bez hlídání.

 12. Pro tažení karavanu se stabilizátorem je nutné používat pouze čisté a odmaštěné tažné zařízení.

 13. Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 10% (min. 10000 Kč)

 14. Povolená rychlost jízdy s karavanem je podle předpisů dané země.

 15. Zapnutí elekrického ohřívače Truma je povoleno až po naplnění systému vodou! Jiném případě hrozí poškození ohřívače.


PLATEBNÍ PODMÍNKY


 1. Rezervace karavanu platí pouze 6 dnů. Do té doby musí být zaplacene záloha 30% z celkové ceny, která slouží jako blokace termínu. Jinak bude karavan nabízen dále jako volný.

 2. Doplatek zbylé částky musí být uhrazen převodem na účet nejpozději 7 dní před vyzvednutím karavanu, nebo hotově v den zapůjčení.

 3. Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.

 4. Při předání karavanu požadujeme vratnou kauci ve výši 12.000 Kč, která slouží pronajímateli jako jistina pro případ škod na karavanu, způsobených při pronájmu.

 5. Při vrácení obytného přívěsu bez zjevných vad způsobených nájemcem se kauce vrací v plné výši.

 6. Cena je uvedena vždy za 1 den pronájmu.


PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ OBYTNÉHO PŘÍVĚSU


 1. Pronájem začíná v den a v čase podpisu smlouvy a končí k datu a v čase vrácení obytného přívěsu.

 2. Obytný přívěs je možný převzít první den půjčení v době dle dohody a vrací se v den ukončení pronájmu v době dle dohody.

 3. Při předčasném ukončení pronájmu z jakéhokoliv důvodu propadá zbylé půjčovné pronajímateli.

 4. Při převzetí obytného přívěsu bude vystaven předávací protokol, který bude podepsán oběma stranami jako souhlas obsahu věcí a stavu věcí.

 5. Při vrácení obytného přívěsu bude tento předávací protokol opět podepsán oběma stranami a popřípadě v něm budou doplněny škody a ceny poškozených věcí. Ty budou následně odečteny z ceny vratné kauce.

 6. Převzetí obytného přívěsu a seznámení se s jeho zařízení a používáním, potrvá cca. 30 min. Nájemce bude obeznámen s rozměry přívěsu.

 7. Obytný karavan musí být vrácen v nepškozeném a čistém stavu interiéru a exteriéru (bez nánosu bláta, umytí z venku pouze při silném znečistění exteriéru, pro snažší kontrolu možného mechanického poškození karvanu). Vyprázněná a propláchnutá kazeta WC, vyprazněná a propláchnutá odpadní nádrž.

 8. Při vrácení neuklizeného a znečištěného obytného přívěsu, s nevyprázdněnou a nevypláchnutou kazetou WC, účtujeme částku 1 500 Kč a při silném znečistění (olej, barva, atd.) účtujeme 5 000 Kč.

 9. Pokud během vaší cesty vznikly větší či menší škody opotřebením dílů nebo součástí, oznamte prosím tuto skutečnost při vrácení. Pokud jsou škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, je potřeba tuto skutečnost nahlásit hned po její zjištění a to telefonicky nebo sms, nebo e-mail.

 10. Nájemce je povinen vrátit po ukončení nájmu veškeré doklady vztahující se k obytnému přívěsu = TP, ZELENÁ KARTA, POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ, NÁVODY K POUŽITÍ

 11. Bude-li na karavanu zjištěno jeho poškození, případně odcizení nebo zničení jeho vybavení, je pronajímatel oprávněn zadržet uhrazenou kauci až do výše, která bude odpovídat předpokládaným nákladům na opravu karanu či jeho opravu nebo pořízení nového vybavení. O této skutečnosti bude učiněn záznam v protokol o vrácení karavnu. Kauci je poté oprávněn použít na zajištění přiměřené opravy nebo pořízení chybějících věcí. Poté je pronajímatel povinen bez zbytečných odkladů vrátit zbývající část kauce nájemci.STORNO POPLATKY


 1. Více jak 30 dnů - 100 %

 2. 29 – 20 dnů - 50 %

 3. V ostatních případech - 0 %POKUTY A SANKCE


 1. Nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky, pokuty za dopravní přestupky, daně a jiné sankce dle zákona.

 2. Navrácení obytného přívěsu později o více než 3 hodiny bez předchozího souhlasu pronajímatele bude účtován jako další den. Za každý započatý den je sankční poplatek 2 000 Kč.

 3. Při strátě dokladů ( TP, POVINNÉ RUČENÍ, HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ, ATD ), bude nájemci účtována pokuta 5 000 Kč za každý jednotlivý díl. Při ztrátě klíčů od obytného přívěsu 1 500 Kč a při ztrátě SPZ 2 000 Kč.

 4. Při mírném znečištění í věcí ( rozkládací křeslo, stůl, talíře, atd ), bude cena stanovena dle aktuálního ceníku.

 5. Drobné oděrky exteriéru a interiéru 2 000 Kč, větší oděrky učtujeme dle náročnosti opravy.

 6. Poškození nebo nefunkčnost markýzy nebo stanového přístřešku bude účtováno 15 000 Kč.

 7. Veškeré poškození a ztráty věcí se započítávají proti vratné kouci. V případě poškození rozsahu (větší než složená kauce) je nájemce povinen takový zozdíl pronajímeteli doplatit.V PŘÍPADĚ NEHODY, POŠKOZENÍ, PORUCHY


  1. Při nehodě vždy zavolat policii, sepsat protokol o nehodě a pořídit foto, kontaktovat pronajímatele.

  2. Při poškození nebo poruchy kontaktujte telefonicky pronajímatele ( pouze s jeho souhlasem je možné realizivat veškeré opavy a nákupy náhradních dílů)

  3. V případě menších poruch ( lednice, TV, bojler) není pronajímatel povinen poruchy kamžitě odtranit.

  4. Vždy si nechte vystavit řádný doklad, ten vám bude proplacen při vrácení obytného přívěsuZÁVĚREM


 1. Nájemce potvrzuje, že s obsahem obchodních podmínek souhlasí a že nemá proti žádné námitky.

 2. Obytný přívěs je určený především pro parkování v kempech a místech tomu určených.
www.mkaravanycb.cz